فن آوا کارت

۱۰دی
برنامه تحول فن آوا کارت کلید خورد
با معرفی مدیر عامل جدید:

برنامه تحول فن آوا کارت کلید خورد

مهندس علی سروری با حکم سرپرست گروه فن آوا به سمت مدیریت عامل شرکت فن آوا کارت منصوب شد.

چیزی یافت نشد !