داده سامانه

۱۳بهمن
مدیرعامل شرکت داده سامانه فن آوا معرفی شد

مدیرعامل شرکت داده سامانه فن آوا معرفی شد

طی حکمی مهندس محمدرضا حیدری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت داده سامانه فن آوا منصوب شد.