روحانیت

۲۸دی
استقبال کارکنان از فعالیت های فرهنگی گروه فن آوا

استقبال کارکنان از فعالیت های فرهنگی گروه فن آوا

برگزاری جلسات مشاوره برای پرسنل و سخنرانی‌هایی با موضوعات قرآنی، خانواده، مزاج شناسی و مسائل تربیتی از جمله اقدامات مهم فرهنگی در ماه های اخیر در گروه فن آوا بوده که با استقبال کارکنان و همکاران همراه شده است.